Fundusze Europejskie

 

OPIS PROJEKTU

Projekt pn.: Inwestycje w Biurze Podróży Atlantis szansą na zwiększenie konkurencyjności, współfinansowany ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego  na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa  III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP.

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

 

Projekt dotyczy wdrożenia zdalnej obsługi Klientów w zakresie sprzedaży usług turystycznych. W planowanym do zmodernizowania lokalu usługowym (na I piętrze) powstanie "back-office", który wyposażony i umeblowany w ramach projektu, będzie stanowił zaplecze obsługi on-line. Pozwoli to na uzyskanie większej powierzchni biura bezpośredniej obsługi Klientów (na parterze), umożliwiając spełnienie norm epidemiologicznych w dobie COVID-19 tj. odległości pomiędzy stanowiskami obsługi Klientów oraz utrzymanie 5 miejsc pracy, a nawet stworzenie jednego dodatkowego miejsca – Specjalisty ds. Sprzedaży usług turystycznych on-line. Projekt jest wynikiem potrzeby dostosowania się naszego Biura Podróży do obecnej sytuacji na rynku w branży turystycznej, a wynikającej ze stanu zagrożenia zdrowia publicznego spowodowanego rozprzestrzenianiem się koronowirusa ludzkiego typu SARS-COVID-19.

 

PLANOWANE EFEKTY

  •    utrzymanie konkurencyjności i 5 miejsc pracy w podmiocie wnioskodawcy, będącym mikro przedsiębiorcą, dotkniętym ekonomicznymi skutkami kryzysu zdrowia publicznego; utrzymane miejsca pracy: Dyrektor Biura, Zastępca Dyrektora Biura, Kierownik Sprzedaży imprez turystycznych, Specjalista ds. Sprzedaży usług turystycznych (2 miejsca). Razem: 5 miejsc pracy,

 

  •   zwiększenie konkurencyjności poprzez wdrożenie zdalnej obsługi Klientów oraz innowacji nie technologicznych (organizacyjnej i marketingowej),

 

  •   utworzenie przez przedsiębiorstwo wnioskodawcy nowego miejsca pracy (1 EPC): Specjalista ds. Sprzedaży usług turystycznych on-line.

 

OKRES REALIZACJI

 

Od 01.09.2020 do 28.02.2022 r.

 

Kwota ogółem projektu:  613 561,00 PLN

 

Kwota dofinansowania: 521 526,85 PLN

 

__________________________________________

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 1 Bielsko-Biała, dnia 29 grudnia 2021 r.

Nr sprawy: 3/2021/3.2/ATLANTIS Z A P Y T A N I E O F E R T O W E z dn. 29.12.2021 r. I. INFORMACJE O OGŁOSZENIU

Tytuł zamówienia: Wyposażenie wnętrz. Termin składania ofert: do dnia 07 stycznia 2022 r. UWAGA: oferty złożone po tym terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu. Nie przewiduje się publicznego otwarcia ofert. Miejsce i sposób składania oferty A. Miejsce: 1. Osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) na adres: ul. Ratuszowa 2, 43-300 Bielsko-Biała; w zamkniętej i opisanej kopercie zgodnie ze wzorem: Nr sprawy: 3/2021/3.2/ATLANTIS Dane umożliwiające identyfikację Oferenta 2. Elektronicznie na adres e-mail: atlantis@atlantistravel.pl, przesyłając skan wypełnionej i podpisanej oferty, w tytule wpisując: Nr sprawy: 3/2021/3.2/ATLANTIS lub zamieszczając ofertę w Bazie konkurencyjności: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ B. Sposób składania oferty: 1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w sposób trwały i gwarantujący odczytanie treści, a kolejne strony powinny zostać ponumerowane i zaparafowane. W przypadku Oferentów zagranicznych oferty sporządzone w języku Oferenta muszą zawierać polskie tłumaczenie. 2. Oferta powinna być tak sporządzona, aby można było stwierdzić zgodność oferty z zapytaniem oraz powinna posiadać cenę. 3. Ofertę należy sporządzić na drukach stanowiących załącznik do Zapytania ofertowego – Załącznik 1. Formularz oferty. 4. Ofertę należy podpisać przez osobę uprawnioną do reprezentowania Oferenta lub posiadającą pełnomocnictwo. W przypadku pełnomocnika należy załączyć oryginał pełnomocnictwa. 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 6. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 7. Wartość oferty powinna uwzględniać wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. 8. W razie potrzeby Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta w celu uzupełnienia lub wyjaśnienia złożonej oferty. 9. Ofertę zawierającą wszystkie załączniki i oświadczenia należy złożyć w zamkniętej kopercie osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) lub przesłać skan wypełnionej i podpisanej oferty elektronicznie, na wskazany adres e-mail. 10. W przypadku składania oferty osobiście lub za pośrednictwem poczty (kuriera) zamkniętą kopertę należy opisać, podając numer sprawy oraz opieczętować lub opisać danymi umożliwiającymi identyfikację Oferenta. 11. W przypadku składania skanu wypełnionej i podpisanej oferty elektronicznie w tytule maila należy podać numer sprawy. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 2 Adres e-mail, na który należy wysłać oferty: atlantis@atlantistravel.pl Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Katarzyna Dziemba, tel. +48 509 330 104, e-mail: k.dziemba@atlantistravel.pl od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00. Przedmiot zamówienia: Wyposażenie wnętrz. Kategoria: Dostawy Podkategoria ogłoszenia: Dostawy inne Miejsce realizacji zamówienia: Województwo: śląskie, Miasto Bielsko-Biała II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Cel zamówienia: Zamówienie udzielane jest w celu realizacji projektu pn.: Inwestycje w Biurze Podróży Atlantis szansą na zwiększenie konkurencyjności, współfinansowanego ze środków EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP (dalej: Projekt). Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie obejmuje dostawę następującego wyposażenia: CZĘŚĆ I: 1. Biurka: 6 szt. 2. Kontenerki: 5 szt. 3. Stolik: 1 szt. 4. Regały: 2 szt. 5. Szafa (komoda): 2 szt. 6. Drewniana mapa świata: 1 szt. 7. Ścianka działowa (przepierzenie): 1 szt. CZĘŚĆ II: 1. Fotele typ 1: 6 szt. 2. Fotele-krzesła: 11 szt. 3. Fotele biurkowe: 4 szt. 4. Sofa typ 1: 1 szt. CZĘŚĆ III: 1. Fotele typ 2: 2 szt. 2. Sofa typ 2: 1 szt. Parametry techniczne: CZĘŚĆ I: Ad.1. Wymiary blatu: min.160x70cm; Grubość blatu: min. 3,8cm; Wysokość: 75cm; Ad.2. Kontenerek na kółkach, 3 szuflady, biały, wym. min. 41x57 cm Ad.3. Wym. min. 120x60x45 cm, blat gr. min. 5 cm, wykończenie: lakier satyna. Ad.4. Regał biały, wym. min. 203x47x212 cm. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 3 Ad.5. Szafa (Komoda) na segregatory szer. min. 110cm; fronty szuflad: płyta meblowa w kolorze białym, Ad.6. wym. min. 120 x 60 cm, Ręcznie robiona, do montowania na ścianie, z litej klejonki dębowej o grubości od 20 mm, z efektem 3D. Ad.7. Min. wymiary: wys. x szer. x gr.: 270 cm x 100 cm x 18 mm, Materiał: MDF. Typ ażurowy. CZĘŚĆ II: Ad.1. Ergonomiczne, wykonane z przewiewnej membrany, kolor czarny, regulacja wysokości oparcia i podparcia lędźwiowego, mechanizm synchro umożliwiający odchylanie siedziska i oparcia, regulację głębokości siedziska oraz trzystopniową regulację kąta pochylenia siedziska w pozycji do pracy, synchroniczny samoważący dopasowujący się automatycznie do ciężaru użytkownika z funkcją regulacji głębokości siedziska. Ad.2. Min.: Wys.: 85 cm Gł.: 63 cm Szerokość: 54 cm Wys. do siedziska: 45 cm; Siedzisko: Konstrukcja stalowa zatopiona w piance poliuretanowej. Nogi: „Krzyżak” z pręta metalowego o przekroju okrągłym min. 16 mm wykonanego ze stali nierdzewnej. Ad.3. Kol. czarny, Tkanina oparcia: siatka, Tkanina siedziska: tkanina BL, Podłokietniki: regulowane 3D, Siedzisko profilowane, Oparcie profilowane, Podstawa jezdna: tworzywo - kółka do dywanów, Mechanizm: Synchron samoważący. Ad.4. Min. Wys.105 cm, Gł. 89 cm, Dł. 200 cm, Materiał tkanina obiciowa kolor szary, CZĘŚĆ III: Ad.1. Min.: Szer.64 cm, Gł.57 cm, Wys.89,5 cm. Siedzisko z wypraski sklejkowej, tapicerowane pianką poliuretanową, pokryte tkaniną meblową. Ad.2. Wysokogatunkowa tkanina na siedziskach, kształtki sklejkowe w naturalnych kolorach drewna. Podłokietniki zintegrowane z oparciem i siedziskiem. Kody CPV: 39110000-6 Siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 39150000-8 Różne meble i wyposażenie 39130000-2 Meble biurowe 39113100-8 Fotele 39143110-0 Łóżka i kanapy oraz specjalne meble tapicerowane 39143310-2 Stoliki 39141100-3 Regały 39141300-5 Szafy 22114300-5 Mapy 44112310-4 Ścianki działowe Dodatkowe przedmioty zamówienia: --- Harmonogram realizacji zamówienia: Podpisanie umowy: 01.2022 r. Dostawa i wdrożenie: do 31.03.2022 r. Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności: Nie dotyczy. Wiedza i doświadczenie: CZĘŚĆ I: Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w dostawie wyposażenia tożsamego z przedmiotem zamówienia w CZEŚĆI I, rozumiane jako zrealizowanie min. 1 dostawy biurek lub kontenerków lub stolików lub regałów lub szaf (komod) lub drewnianej mapy świata lub ścianki działowej w okresie ostatnich 3 lat – a jeżeli działalność oferenta jest krótsza, to w okresie prowadzonej przez niego działalności – potwierdzone Referencją lub innym dokumentem (np. Fakturą, Umową) dołączonymi do Formularza oferty oraz Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 4 wpisaniem posiadanego doświadczenia, którego dotyczą załączniki, w treść oferty - w tabeli - podając wymagany zakres informacji tj. okres realizacji, podmiot dla którego było realizowana była dostawa, dane osoby mogącej potwierdzić realizację (w tym min. imię i nazwisko i telefon). CZĘŚĆ II: Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w dostawie wyposażenia tożsamego z przedmiotem zamówienia w CZEŚĆI II, rozumiane jako zrealizowanie min. 1 dostawy foteli lub foteli-krzeseł lub foteli biurkowych lub sofy w okresie ostatnich 3 lat – a jeżeli działalność oferenta jest krótsza, to w okresie prowadzonej przez niego działalności – potwierdzone Referencją lub innym dokumentem (np. Fakturą, Umową) dołączonymi do Formularza oferty oraz wpisaniem posiadanego doświadczenia, którego dotyczą załączniki, w treść oferty - w tabeli - podając wymagany zakres informacji tj. okres realizacji, podmiot dla którego było realizowana była dostawa, dane osoby mogącej potwierdzić realizację (w tym min. imię i nazwisko i telefon). CZĘŚĆ III: Zamawiający wymaga, aby wykonawca posiadał doświadczenie w dostawie wyposażenia tożsamego z przedmiotem zamówienia w CZEŚĆI III, rozumiane jako zrealizowanie min. 1 dostawy foteli lub sofy w okresie ostatnich 3 lat – a jeżeli działalność oferenta jest krótsza, to w okresie prowadzonej przez niego działalności – potwierdzone Referencją lub innym dokumentem (np. Fakturą, Umową) dołączonymi do Formularza oferty oraz wpisaniem posiadanego doświadczenia, którego dotyczą załączniki, w treść oferty - w tabeli - podając wymagany zakres informacji tj. okres realizacji, podmiot dla którego było realizowana była dostawa, dane osoby mogącej potwierdzić realizację (w tym min. imię i nazwisko i telefon). Zamawiający sprawdzi spełnienie warunku - odrębnie dla CZĘŚĆI I, II i III - poprzez analizę zapisów w tabeli Formularza oferty oraz załączone do Formularza oferty dokumenty, potwierdzające posiadane doświadczenie, w tym Referencja lub inne dokument (np. Faktura, Umowa). Niewypisanie posiadanego doświadczenia w Formularzu oferty, wypisanie go w niepełnym zakresie wymaganym tabelą, niezałączenie dokumentów (Referencji lub in. dokumentów) będzie stanowiło podstawę do odrzucenia oferty na etapie oceny formalnej bez możliwości uzupełnienia lub poprawienia oferty. Potencjał techniczny: Nie dotyczy. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: Nie dotyczy. Sytuacja ekonomiczna i finansowa: Nie dotyczy. Warunki zmiany umowy: 1. Zmiana umowy o wykonanie może zostać wprowadzona w przypadku, gdy konieczność modyfikacji zobowiązania wynika z okoliczności, których zamawiający działający z należytą starannością nie mógł przewidzieć, a wartość zmiany nie przekracza 50 % wartości pierwotnej umowy. 2. Zmiana umowy nie może dotyczyć terminu jej wykonania. 3. Zmiany umowy będą możliwe w przypadku: a) wystąpienia siły wyższej, która miała wpływ na realizację umowy lub wystąpienie innych okoliczności w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niemożliwych wcześniej do przewidzenia, utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie przedmiotu umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy, w szczególności w przypadkach spowodowanych stanem zagrożenia epidemicznego w trybie art. 15r ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 5 kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2020 poz. 568). Termin „siła wyższa” oznacza osunięcia gruntów, długotrwałe intensywne opady, powódź i inne podobne nieprzewidywalne zdarzenia poza kontrolą którejkolwiek ze Stron i którym żadna ze Stron nie mogła zapobiec. b) czasowego wstrzymania realizacji projektu przez Zamawiającego, wynikającego z obiektywnych i uzasadnionych przyczyn, c) zmian w przepisach prawa, norm, standardów i wiedzy technicznej, działań organów administracji publicznej, bądź działań osób trzecich wymagających wprowadzenia zmian w dokumentacji projektu. 4. Wyłącza się odpowiedzialność stron za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane zaistnieniem okoliczności o charakterze „siły wyższej". Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Oferentów: 1. Formularz oferty wraz z załącznikami: Załącznik nr 1: Oświadczenie o braku powiązań. Załącznik nr 2: Dokument potwierdzający wiedzę i doświadczenie 2. Pełnomocnictwo do podpisania oferty (jeżeli dotyczy). Zamówienia uzupełniające: Nie przewiduje się. III. OCENA OFERT Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji: 1. Przy wyborze ofert Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami oceny ofert: Kryterium Wartość punktowa wagi Cena - cena brutto (w PLN) 60% (60 pkt) Gwarancja – gwarancja łączna oferty (w miesiącach) 20% (20 pkt) Termin – termin realizacji prac (w dniach) 20% (20 pkt) Ocena kryterium „Cena” 60% (60 pkt.) Cena brutto (C) Wykonawca, który przedstawi najniższą cenę (cenę oferty brutto) otrzyma 60 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór: C = Cena oferty najniższej/Cena oferty badanej x 60 Cena dostawy musi zawierać wszystkie elementy dostawy, w tym koszty transportu, rozładunku, wniesienia, instalacji i montażu – jeżeli dotyczy. Ocena kryterium „Gwarancja” 20% (20 pkt.) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 6 Gwarancja (G) Wykonawca, który przedstawi najdłuższy okres gwarancji otrzyma 20 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór: G = Gwarancja oferty badanej/Najdłuższa zaoferowana gwarancja x 20 Ocena kryterium „Termin” 20% (20 pkt.) Termin (T) Wykonawca, który przedstawi najkrótszy termin realizacji dostawy, przedstawiony jako liczba dni od daty podpisania umowy do terminu dostawy, otrzyma 20 pkt. Pozostali Oferenci odpowiednio mniej w oparciu o wzór: T = Najkrótszy zaoferowany termin/ Termin oferty badanej x 20 2. Zamawiający dokona oceny ofert odrębnie dla CZĘŚĆI I, II i III zgodnie w powyższymi kryteriami. 3. W każdej z części zamówienia zostanie wybrana najkorzystniejsza oferta, czyli w zamówieniu wyłonione zostaną trzy najkorzystniejsze oferty, odrębnie dla CZĘŚĆI I, II i III. 4. Łączna liczba punktów (S), stanowiąca końcową ocenę oferty dla każdej części zamówienia zostanie obliczona poprzez zsumowanie punktacji dla kryterium Cena brutto (C), Gwarancja (G) i Termin (T) według wzoru: S = C + G +T. 5. Za najkorzystniejszą w każdej części zamówienia zostanie uznana oferta z najwyższą liczbą punktów – łączną liczbą punktów (S). 6. W trakcie obliczania punktacji Zamawiający zastosuje zaokrąglenie otrzymanego wyniku do dwóch miejsc po przecinku. IV. WYKLUCZENIA 1. W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia, Oferent zobowiązany jest do podpisania zgodnie z prawdą oświadczenia – załączonego w treści Formularza oferty. Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i/lub osobowo zostaną wykluczone z postępowania, a zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. a) Przez powiązania kapitałowe i/lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na: b) Uczestniczeniu w Spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; c) Posiadaniu, co najmniej 10% udziałów lub akcji; d) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; e) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. 2. Wykluczeniu podlegają także Wykonawcy, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, nie złożyli prawidłowo wypełnionej oferty i wszystkich wymaganych załączników lub też złożyli ofertę po terminie. V. ZAŁĄCZNIKI Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 7 1. Formularz oferty, 2. Załącznik nr 1 do Formularza oferty: Oświadczenie o braku powiązań. 3. Umowa (projekt). VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie – zgodnie z zapisami punktu II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH OFERENTA 1. Administratorem danych osobowych Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w Formularzu oferty oraz załącznikach jest Zamawiający, z którym można się kontaktować: telefonicznie pod numerem +48 509 330 104, e-mail: atlantis@atlantistravel.pl. 2. Dane osobowe Oferenta oraz osób przez niego wskazanych w Formularzu oferty oraz załącznikach przetwarzane są w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w zgodzie z zasadą konkurencyjności, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO – czyli do podjęcia działań na żądanie Oferenta przed zawarciem umowy – rozpatrzenia złożonej oferty. 3. Dane przetwarzane będą przez okres 10 lat od zakończenia realizacji Projektu, o którym mowa w rozdziale II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. 4. Odbiorcami danych są: a) podmiot zarządzający Projektem oraz inne podmioty, którym Zamawiający powierzy przetwarzanie danych, wyłącznie w celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, m.in. w ramach usług hostingowych, informatycznych, prawnych, finansowoksięgowych, doradczych i audytowych. b) podmioty i osoby zainteresowane postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z tym, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego jest co do zasady jawne. Informacje zostaną udostępnione w Informacji z otwarcia ofert, w zakresie: nazwa i dane adresowe Oferenta. c) Województwo Śląskie, które stanie się ich odrębnych administratorem w momencie ich przekazania przez Zamawiającego, na podstawie obowiązku prawnego administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). d) pozostali odbiorcy, którym udostępnienie danych Oferenta okaże się niezbędne dla przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego np. firmy kurierskie i pocztowe, banki, a którzy staną się administratorami tych danych Oferenta w momencie ich udostępnienia. 5. Oferentowi oraz osobom przez niego wskazanym w Formularzu oferty oraz załącznikach przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa). 6. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez Zamawiającego w treści Zapytania ofertowego i załącznikach jest niezbędne do rozpatrzenia złożonej oferty. Podanie danych wykraczających poza wymagany zakres jest dobrowolne i odbywa się za zgodą Oferenta. VIII. DANE ZAMAWIAJĄCEGO – BENEFICJENTA Zamawiający: ATLANTIS Sp. z o.o. Adres siedziby: ul. Ratuszowa 2, 43-300 Bielsko-Biała NIP: 5470170541 REGON: 008003630 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 8 Tryb: Postępowanie o udzielenie zamówienia w trybie konkurencyjności na podstawie Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, wydane przez Ministerstwo Rozwoju z dn. 21 grudnia 2020 r. (dalej: Wytyczne) – zamówienie o wartości przekraczającej 50 000,00 PLN netto przeprowadzone w oparciu o zasadę konkurencyjności. Beneficjent nie należy do sektora finansów publicznych, tym samym nie ma obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2010r. nr 1131, poz. 759 z późn. zm.) Tytuł projektu: Inwestycje w Biurze Podróży Atlantis szansą na zwiększenie konkurencyjności. Nr projektu: WND-RPSL.03.02.00-24-067F/20-003 Inne źródła finansowania: Nie dotyczy Informacje o zamówieniu: Dostępne są na stronie internetowej: https://www.atlantistravel.pl/